CentOS6.10居然php版本才5.3.3,很多开源的框架无法使用。

  • 查看php版本命令:
# php -v
PHP 5.3.3 (cli) (built: Mar 22 2017 12:27:09)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

这个命令是删除不干净的

# yum remove php

因为使用这个命令以后再用

# php -v

还是会看到有版本信息的,必须强制删除。

# rpm -qa | grep php
php-common-5.3.3-49.el6.x86_64
php-pdo-5.3.3-49.el6.x86_64
php-xml-5.3.3-49.el6.x86_64
php-cli-5.3.3-49.el6.x86_64
php-gd-5.3.3-49.el6.x86_64
php-pear-1.9.4-5.el6.noarch

注意:卸载要先卸载没有依赖的,建议从下往上进行依次卸载。

# rpm -e php-pear-1.9.4-5.el6.noarch
# rpm -e php-gd-5.3.3-49.el6.x86_64
# rpm -e php-cli-5.3.3-49.el6.x86_64
# rpm -e php-xml-5.3.3-49.el6.x86_64
# rpm -e php-pdo-5.3.3-49.el6.x86_64
# rpm -e php-common-5.3.3-49.el6.x86_64
  • 再查看PHP的版本
# php -v
-bash: /usr/bin/php: 没有那个文件或目录

查看版本信息已经没有提示

标签: php,Centos6

添加新评论